HOME / Testimonial

Testimonial

Priti Saha

Media Science

Shatadru Mukherjee

Media Science

Samya Karmakar

Travel and Tourism management Course

Soham Roy

Travel and Tourism management Course

Argha Guha Roy

Travel and Tourism management Course

Debayan Dasgupta

BBA in Sports Management

Davit Gevorgyan

BSM

Aaliya Nashat

HM

Lipika Bhadra

HM

Ankush Ghosh

BBA, 3rd Sem.

Nikita Rohatgi

B. OPTM, 5th Sem.

Priyan Bhowmik

BCA, 3rd Sem.

Sharmila Mall

HM, 1st Sem.

Srishti Sarkar

HM, 3rd Sem.