HOME / Testimonial

Testimonial

Davit Gevorgyan

BSM

Aaliya Nashat

HM

Lipika Bhadra

HM

Ankush Ghosh

BBA, 3rd Sem.

Nikita Rohatgi

B. OPTM, 5th Sem.

Priyan Bhowmik

BCA, 3rd Sem.

Sharmila Mall

HM, 1st Sem.

Srishti Sarkar

HM, 3rd Sem.